Kamer - Schriftelijke vraag 0329 van 15 januari 2009 (Renaat Landuyt) - wapendrachtvergunning - attest huisarts - geen aansprakelijkheid huisarts

Ingediend door NicoD op do, 08/13/2020 - 18:06
Informatie
Parlement
Kamer
Datum
Vraagsteller
Renaat Landuyt (SP.A)
Vindplaats/Bron
www.dekamer.be - schriftelijke vraag nr. 0329
Wetsartikels
art. 15 wapenwet
Vraag

Huisartsen stellen zich openlijk vragen bij de nieuwe wapenwet. Zij weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Volgens het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen is een attest met de vaststelling dat er "geen fysieke of mentale tegenindicaties zijn voor het dragen van een vuurwapen" onmogelijk en zinloos. Dit attest zou immers op geen enkele wijze een garantie zijn dat die drager van het vuurwapen correct zal handelen met dat vuurwapen. Zij noemen dit attest een "excuus om een maatschappelijke verantwoordelijkheid te verbergen achter een bureaucratische regel"(sic). Gezien het geenszins duidelijk is wat de juridische consequenties zijn van het afleveren van een dergelijk wapenattest, raadt het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen al haar leden aan om het attest te beëindigen met de volgende formulering: "Dit attest houdt geen enkele verantwoordelijkheid in voor de ondertekenende arts rondom mogelijke kwaadwillige intenties bij de gebruiker van dit wapen waarvoor door de overheid al dan niet een vergunning wordt of is afgeleverd."
1. Werd met de huisartsen geen overleg gepleegd bij de wijziging van de wet?
2. Wordt op deze manier de wapenwet niet uitgehold?
3. Overweegt u iets te ondernemen tegen deze formulering in de uitgereikte attesten?
4. Kunt u een veilige toepassing van de wapenwet nog garanderen?

Antwoord

Zoals u weet is het dragen van een vergunningsplichtig wapen verboden aan particulieren, tenzij zij hiertoe voorafgaand vergund werden door de gouverneur. Deze vergunning wordt enkel toegekend aan diegenen die voldoen aan verschillende voorwaarden. Eén daarvan is voorzien in artikel 14 van de wapenwet van 8 juni 2006, dat bepaalt dat "de verzoeker een attest moet voorleggen van een daartoe door de minister van Justitie erkend arts dat stelt dat hij geen fysieke of mentale tegenindicaties vertoont voor het dragen van een vuurwapen".

De vereiste van een dergelijk medisch attest is niet nieuw. Ze bestond reeds voor de stemming van de wet maar dan in omzendbrieven. De bedoeling was om de juridische veiligheid te doen toenemen door er onmiddellijk een wettelijke voorwaarde voor het verkrijgen van de vergunning van te maken.

Aangezien het ging over een vergelijkbare vereiste als deze voorzien voor de bewakingsagenten in de wetgeving betreffende de private bewaking werden de huisartsen niet meer geraadpleegd. Wat betreft de omvang van de verantwoordelijkheid van de huisartsen is het evident dat de arts niet zal moeten instaan voor het eventueel kwaadwillig gebruik van het wapen door zijn patiënt. De rol van de huisarts bestaat erin om te attesteren dat, zich baserend op het geheel van informatie waarvan hij kennis kan hebben aangaande de toestand van de patiënt, er geen fysieke of mentale pathologieën bestaan die het dragen van wapens in de weg staan.

Er zal geen enkele maatregel worden genomen tegen de toevoeging van deze juridisch waardeloze formule aan de attesten. Niettemin zijn de huisartsen wel degelijk deontologisch gehouden om de attesten op te stellen in overeenstemming met de werkelijkheid.