Kamer - Schriftelijke vraag nr 0464 van 4 februari 2009 (Renaat Landuyt) - functioneren adviesraad voor Wapens

Ingediend door NicoD op do, 08/13/2020 - 18:08
Informatie
Parlement
Kamer
Datum
Vraagsteller
Renaat Landuyt (SP.A)
Vindplaats/Bron
www.dekamer.be - schriftelijke vraag nr. 0464
Wetsartikels
art. 36 wapenwet
Trefwoorden
Vraag

Krachtens artikel 37 van de nieuwe wapenwet van 9 juni 2006 werd een Adviesraad voor wapens opgericht. De minister van Justitie kan de Adviesraad raadplegen over elke voorgenomen wijziging aan deze wet, evenals over elk ontwerp van uitvoeringsbesluit ervan.

1. Hoeveel adviezen heeft de Adviesraad voor wapens overeenkomstig de hierboven vermelde bepaling uitgebracht?
2. Waarover gingen deze adviezen?
3. Zijn deze adviezen openbaar?

Antwoord

1. De Adviesraad heeft in het kader van zijn wettelijke opdracht in plenaire vergadering vijf adviezen uitgebracht.

2. De adviezen van de Adviesraad hadden betrekking op de volgende ontwerpen van koninklijk besluit: · In 2007: (1) het ontwerp van koninklijk besluit betreffende historische, folkloristische of decoratieve vuurwapens, dat de lijst van vrij verkrijgbare wapens vervolledigt; (2) het ontwerp van koninklijk besluit dat beoogt de modellen 1 tot 13 te actualiseren. · In 2008: (1) het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen; (2) het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet; (3) het ontwerp van koninklijk besluit dat het statuut van wapenhandelaar regelt.

3. De Adviesraad is een orgaan dat opgericht is om de minister van Justitie te adviseren over wijzigingen en uitvoeringsbesluiten van de wapenwet. De adviezen van de Adviesraad zijn dus niet bestemd om toegankelijk gemaakt te worden voor het publiek.