Kamer - Schriftelijke vraag nr. 304 (Ben Weyts) - Wapenbezit. - Centraal Wapenregister (SV 384).

Ingediend door NicoD op di, 08/18/2020 - 20:29
Informatie
Parlement
Kamer
Datum
Vraagsteller
Ben Weynts (N-VA)
Vindplaats/Bron
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaxml.cfm?legislat=52&dossierID=52-B093-586-0304-2009201013307.xml
Vraag

Gebruikers moeten volgens de wapenwet hun wapen laten registreren bij het Centrale Wapenregister, dat deels onder de bevoegdheid valt van de minister van Justitie, deels onder de bevoegdheid valt van minister van Binnenlandse Zaken. Aanvankelijk was het de bedoeling het nieuwe Wapenregister operationeel te maken eind 2006 (hervorming van de wapenwet in 2006). In 2007 werd het nieuwe register aangekondigd tegen oktober van dat jaar.

In februari 2008 werd dat april 2008, later werd dat eind 2008. In 2009 heet het dat de minister van Binnenlandse Zaken de hoogste prioriteit toekent aan het dossier. Sindsdien is de wapenwet al eens aangepast maar zijn gegevens over het wapenbezit in België alsnog een grote onbekende. Nochtans is het essentieel voor de veiligheid van onze samenleving om te weten hoeveel legale wapens er in omloop zijn.

1. a) Welke initiatieven heeft u genomen om het Centrale Wapenregister op de juiste sporen te zetten? b) Heeft dit beleid reeds vruchten afgeworpen? c) Zo niet, tegen wanneer hoopt u dit dossier op orde te krijgen? d) Waar liggen de problemen?

2. Hoeveel wapenvergunningen werden er, per Gewest en per provincie, per jaar aangevraagd in de periode 2006-2009?

3. Op hoeveel aanvragen werd, opnieuw per Gewest en per provincie, per jaar positief gereageerd?

4. Wat is het aantal geregistreerde wapens op dit moment?

5. Worden er, gezien de recente aanpassing van de regeling, nu meer door erfenis verkregen wapens aangegeven?

Antwoord

1. Het project NCWR verloopt in verschillende fasen. In een eerste fase worden alle beheersfuncties ontwikkeld. In een tweede fase worden de gegevens van het oude CWR overgezet naar het nieuwe CWR en in een derde fase worden de consultatiefunctionaliteiten ontwikkeld. De deadline voor fase 1 en 2 is voorzien voor midden september. Fase 3 zou moeten beëindigd zijn tegen het einde van 2009. We streven ernaar het NCWR tegen begin juni 2010 ter beschikking te stellen van de gebruikers. Momenteel verloopt alles volgens planning. De verschillende tussenobjectieven werden gehaald en de verschillende deelnemers aan het project respecteren de vooropgestelde deadlines. In feite is het nieuwe centraal wapenregister al ontwikkeld en het is momenteel in test bij de lokale eenheden en de provincies. 4. In oktober 2009 waren in totaal 745.740 actieve vergunningen geregistreerd in het CWR.

De vragen 2, 3 en 5 behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Justitie. Ik verwijs derhalve naar de antwoorden die door de bevoegde minister zullen worden verstrekt (Vraag nr. 773 van 8 maart 2010).