Aankoop van een wapen via jachtverlof

Een jager die houder is van een jachtverlof kan wapens kopen zonder hiervoor een vergunning aan te vragen. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • de jager is meerderjarig
  • het jachtverlof is geldig in de tijd (voorzien van vignet)
  • het betreft een lang wapen
  • het lange wapen is toegestaan voor de jacht, daar waar het jachtverlof geldig is

Een jager kan dus nooit een handvuurwapen aankopen via het jachtverlof, zelfs niet indien het een buitenlands jachtverlof is en in het land van afgifte het toegelaten of zelfs verplicht is een handvuurwapen bij te hebben tijdens de jacht (b.v. Duitse jachtreglementering).

Belangrijk
Voor de aankoop van sommige wapens heeft de jager dus geen wapenvergunning nodig. Dit betekent echter niet dat deze wapens daardoor vrij verkrijgbaar worden. Ze blijven aan de vergunningsplichtig onderworpen. Alle regels die op vergunningsplichtige wapens betrekking hebben (bv over opslag, vervoer, aankoop munitie, formaliteiten bij overdracht, ...) blijven onverkort van toepassing.

Hoe een wapen verwerven / overdragen met een geldig jachtverlof ?

Verkoop aan de houder van een jachtverlof, sportschutterslicentie of bijzondere wachter

De overdracht van een wapen ontworpen voor sportschieten aan en tussen sportschutters zal gebeuren door het invullen van een formulier van overdracht “model 9”. Deze formulieren zijn bij de politie te verkrijgen of kunnen afgehaald worden van het Internet.

Het is aan te raden tevens het nummer van het jachtverlof of sportschutterslicentie van de koper te vermelden. De verkoper dient binnen de acht dagen het witte en het roze afschrift te versturen naar de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de koper. Als de koper in het buitenland woont, dient het witte exemplaar naar het Centraal Wapenregister te worden verstuurd.

De gouverneur registreert dan de overdracht, en stuurt de kopie van het bericht van overdracht op naar de koper. Op dit afschrift wordt het registratienummer van het wapen vermeld. De verkoper houdt het gele exemplaar. Het is aan te raden aan de koper kan nog een kopie worden meegegeven van het ingevulde model 9, zodat hij ook een spoor heeft van de verrichting. Het kan immers lang duren vooraleer de wapens geregistreerd worden. De koper kan dus het beste zorgen dat hij een kopie heeft die bewijst dat het wapen wettig voorhanden gehouden wordt.

De verkoper moet steeds de identiteitskaart van de koper vragen. Daarnaast moet tevens een geldig jachtverlof (bij verkoop aan jager), een geldige sportschutterslicentie (bij verkoop aan een sportschutter) of een geldige aanstelling als bijzondere wachter worden voorgelegd.

Verkoop aan de houder van een vergunning

Een wapenvergunning bevat 2 luiken. Het "luik A" is bestemd voor de wapenbezitter. Luik B wordt teruggestuurd naar de gouverneur die de vergunning heeft uitgereikt binnen één maand na de overdracht.

Verkoop aan een erkend persoon

Bij verkoop aan een erkend persoon (b.v. een wapenhandelaar of een verzamelaar) moet een formulier van overdracht “model 9” worden opgemaakt. Binnen de acht dagen dient het witte exemplaar door de koper te worden verstuurd naar de gouverneur bevoegd voor de woonplaats van de overdrager of aan het Centraal Wapenregister als de overdrager in het buitenland verblijf houdt. Voorhanden hebben en verwerven van munitie

Aankoop van munitie

Bij aankoop van munitie moet de jager zijn geldig jachtverlof en het registratieformulier "model 9" voorleggen aan de verkoper. Met deze documenten kan dan munitie worden aangekocht in hetzelfde kaliber als vermeld op het registratiedocument "model 9" van het wapen.