Waals Jachtverlof

In het Waalse Gewest wordt het jachtverlof geregeld door een Besluit van de Waalse regering van 4 mei 1995 .

Om te jagen in het Waals Gewest moet men houder zijn van een jachtverlof. Het jachtverlof is telkens een jaar geldig tussen 1 juli en 30 juni van het volgende jaar. Om geldig te zijn, moet het jachtverlof voorzien zijn van een foto, het moet genummerd zijn, behoorlijk ingevuld en ondertekend. Jaarlijks dient een geldigheidsvignet te worden aangebracht.

De verschuldigde taks voor een jachtverlof dat alle dagen geldig is van het jachtseizoen bedraagt 223,10 EUR. Voor een jachtvergunning (geldig voor vijf opeenvolgende dagen) bedraagt de taks 37,18 EUR.

De aanvraag dient aan de bevoegde dienst te worden gericht, het aanvraagformulier kan bij deze dienst of bij de Royal Saint-Hubertclub worden opgevraagd. Er dient een recent uittreksel uit het strafregister (minder dan 2 maand oud) bij de aanvraag te worden gevoegd. Ook een bewijs van slagen voor het praktische en/of theoretische jachtexamen en een attest van de verzekering dient desgevallend te worden toegevoegd.

Voor meer informatie over de jacht en de reglementering rond de jacht verwijzen wij graag naar de Royal Saint-Hubert Club de Belgique. Zij zijn te bereiken op het volgende adres:

Royal Saint-Hubert Club de Belgique
Boulevard Lambermont, 410
1030 Brussel
Tel. +32 (0) 2 242 07 67 (Fr) of +32 (0)2 242 00 45 (Nl)
GSM +32 (0)479 37 65 65 (Fr)  
Fax +32 (0)2 248 25 95
E Mail : info@rshcb.be