Wapens toegestaan voor de jacht

In de wet van 8 juni 2006 was aanvankelijk voorzien dat de houders van een jachtverlof de “lange wapens ontworpen voor de jacht” voorhanden konden hebben via hun jachtverlof. Noch in de wettekst zelf, noch in de parlementaire voorbereiding werd verduidelijkt uit welke elementen kan blijken dat een wapen ontworpen is voor de jacht. In de memorie van toelichting was te lezen dat de jagers onder het uitzonderingsregime enkel wapens voorhanden mogen hebben van “types die specifiek zijn ontworpen voor hun activiteiten” . Deze bepaling gaf aanleiding tot discussie.

Om deze reden werd de wapenwet aangepast in juli 2008. Voortaan kunnen jagers de lange wapens voorhanden die toegestaan zijn voor de jacht “daar waar hun jachtverlof” geldig is. Hoewel de nieuwe formulering duidelijkheid brengt, zal het in de praktijk niet altijd even gemakkelijk zijn om uit te maken welke wapens toegestaan zijn voor de jacht daar waar het jachtverlof geldig is.

In België zijn de Gewesten bevoegd inzake de jacht . Er dient dus gekeken te worden naar de toepasselijke regelgeving in het gewest dat het jachtverlof heeft uitgereikt. Hierna bespreken we de regeling die in de verschillende gewesten van toepassing is.