Grondwettelijk Hof - arrest 2007/154 van 19 december 2007

Ingediend door NicoD op di, 07/21/2020 - 19:21
Informatie
Rechtscollege
Grondwettelijk Hof
Datum
Samenvatting

Dit arrest vernietigt 2 artikelen van de wapenwet:

  • de bepaling die toeliet om het even wanneer zonder enig huiszoekingsbevel binnen te vallen bij wapenbezitters. Deze bepaling was in strijd met fundamentele rechten
  • de regeling over de wapenvergunning in de mate dat de nieuwe wapenwet wapenbezitters onteigent door geen wettige reden te voorzien voor wie vroeger legaal voorhanden gehouden wapens bezit of erft.

Op 19 december 2007 heeft het Grondwettelijk Hof een arrest geveld in de samengevoegde zaken tegen de nieuwe wapenwet (arrest 2007/154). Tegen de nieuwe wapenwet waren een twintigtal middelen ter vernietiging ingeroepen door een zestal partijen. Unact diende twee verzoekschriften tot vernietiging in en kwam tussen in een aantal andere procedures.

Het Hof vernietigde de wapenwet uiteindelijk op twee punten:

Ook de situatie van erfgenamen wordt in het arrest van het Grondwettelijk Hof geregeld. Volgens het Hof moeten de erfgenamen, als passieve wapenbezitters, voor de geërfde wapens een vergunning kunnen aanvragen met uitsluiting van munitie. Op die manier kunnen de erfstukken binnen de familie worden gehouden.

Dit arrest was de rechtstreekse aanleiding om de nieuwe regeling voor passief wapenbezit in te voegen in de wapenwet (zie art. 11/1 en art. 11/2 wapenwet).

Klik hier voor een commentaar op de nieuwe regeling voor passief wapenbezit

  • Het is niet langer mogelijk dat diverse ambtenaren (bijna alle politiemensen en inspectiediensten) dag en nacht, zonder enige toelating van een rechter of huiszoekingsbevel, zich toegang kunnen verschaffen tot de plaatsen waar erkende personen hun activiteiten uitoefenen of hun privé vertrekken.
  • Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat artikel 11, §3, 9° wapenwet, dit is de bepaling die een wettige reden vereist tot het voorhanden van een vuurwapen, discriminerend is in de mate deze bepaling ook van toepassing is op de aanvragen van een vergunning zonder munitie. Volgens het Hof is het onredelijk dat de nieuwe wapenwet het onmogelijk maakt dat iemand een wapen wil behouden in zijn patrimonium zonder daarmee te willen gaan schieten. De huidige wet vereiste immers dat steeds één van de wettige redenen (in de praktijk het jagen of schieten) werd opgegeven als reden. Voor al deze activiteiten is munitie nodig. Enkel wie een verzameling wil uitbouwen, of wil deelnemen aan folkloristische of historische activiteiten kon mogelijk het bezit van een wapen zonder munitie verantwoorden. Dit wordt door het Hof als onredelijk beschouwd.
Bijlagen