Cassatie 17 september 2008 - strafvordering - verval - amnestieperiode

Ingediend door NicoD op di, 07/21/2020 - 19:31
Informatie
Rechtscollege
Hof van Cassatie
Datum

Het Hof van Cassatie oordeelt dat art. 44, § 1 van wapenwet de vervolgingen belet van degene die, binnen de in deze bepaling vastgelegde termijn, de vergunning aanvraagt die nodig is voor het bezit van een wapen dat hij onwettig voorhanden heeft, voorzover het betrokken wapen niet wordt gezocht of staat geseind.

Deze bepaling doet evenwel de strafvordering niet vervallen die, vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet, wegens een dergelijk misdrijf was ingesteld.

Het Hof van Cassatie oordeelt eveneens dat, vermits art. 7 van de wet van 3 januari 1933 werd opgeheven door arti. 49 van de wapenwet, terwijl art. 14 van de nieuwe wapenwet nog niet in werking is getreden er aanleiding toe geeft dat na 9 juni 2006 vervolging voor verboden dracht van een vergunningsplichtig wapen niet strafbaar gesteld was. Deze lacune werd opgelost door de wet van 25 juli 2008 vanaf 1 september 2008. De nieuwe wet stelt immers ook expliciet nog de overtredingen van de wet van 3 januari 1933 strafbaar. Bovendien is thans de volledige wet van 3 januari 1933 opgeheven en vervangen door de nieuwe wet.