Rechtspraak

Datum Rechtscollege Title
Hof van Beroep te Antwerpen Antwerpen 1 februari 2012 - voorhanden hebben wapens jachtverlof - plaats
Hof van Beroep te Antwerpen Antwerpen 17 april 2013 - op een luchtdruk wapen gemonteerde geluidsdemper - vrij verkrijgbaar wapen
Hof van Beroep te Antwerpen Antwerpen 20 december 2007 - vrij verkrijgbaar wapen - munitie - opslag - vergunningsplicht
Hof van Beroep te Antwerpen Antwerpen 3 april 2014 - laattijdige regularisatie vroeger jachtwapen - inbreuk art. 11, §1 WW - verbeurdverklaring - overdracht
Hof van Beroep te Bergen Bergen 13 november 2011 - voertuig - geen verboden wapen door bestemming art. 3, §1, 17° WW
Corr. Brussel Brussel 14 april 2007 - zakmes - verboden wapen door bestemming
Hof van Cassatie Cassatie 17 september 2008 - strafvordering - verval - amnestieperiode
Hof van Cassatie Cassatie 22 september 1987 - dolk in handschoenkastje motorvoertuig - verboden wapendracht
Hof van Cassatie Cassatie 4 juni 1991 - plooikolf - geen "geweer waarvan de loop of de kolf in verschillende delen kan worden uiteengenomen" - geen verboden wapen
Correctionele Rechtbank Hasselt Corr. Hasselt 15 maart 2013 - bezit HFD wapens - twijfel indeling wapenwet - afwezigheid opzet - vrijspraak
Correctionele Rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Corr. Mechelen 27 november 2019 - geconverteerde automaat - vergunningsplichtig
Correctionele Rechtbank Limburg Geconverteerd automatisch wapen - semi-automaat - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Gent Gent 10 maart 2017 - lucthdrukpistool met geluidsdemper - vrij verkrijgbaar wapen
Hof van Beroep te Gent Gent 13 mei 2016 - bommen en granaten - vouwgeweer kaliber 12 - verboden wapens - opslag springstoffen
Grondwettelijk Hof Grondwettelijk Hof - arrest 115/2010 van 21 oktober 2010 - lijst veroordelingen art. 5, §4 WW - geen schending gelijkheidsbeginsel
Grondwettelijk Hof Grondwettelijk Hof - arrest 2005/42 van 23 februari 2005
Grondwettelijk Hof Grondwettelijk Hof - arrest 2006/169 van 8 november 2006
Grondwettelijk Hof Grondwettelijk Hof - arrest 2007/154 van 19 december 2007
Grondwettelijk Hof Grondwettelijk Hof - arrest 2008/58 van 19 maart 2008
Grondwettelijk Hof Grondwettelijk Hof - arrest nr. 3/2010 van 20 januari 2010 - vergunningen onbeperkte duur - uitleenregeling - regeling passief wapenbezit - uitzondering jagers - toesting grondwettelijkheid
Hof van Beroep te Antwerpen Hof van Beroep Antwerpen - arrest dd. 17 oktober 2007 - vervoer van wapens - niet-toegelaten traject - nieuwe regels nog niet in werking - vrijspraak
Hof van Beroep te Bergen Hof van Beroep Bergen 25 juni 2014 - nalaten aangeven wapens - schending gelijkheidsbeginsel - vrijspraak
Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen