Omzendbrief van 25 oktober 2011 over de toepassing van de wapenwetgeving - hoofdstuk 23 - Verandering van statuut van een vergunningsplichtig wapen

Informatie
Datum

23. Verandering van statuut van een vergunningsplichtig wapen

Zoals eerder uiteengezet, moet voor het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen vooraf een vergunning worden gevraagd aan de gouverneur die bevoegd is voor de verblijfplaats van de aanvrager.

Sommige particulieren zijn evenwel - omwille van de garanties die hun hoedanigheid met zich meebrengt - vrijgesteld van deze vergunningsplicht. We denken daarbij aan sportschutters waarbij de sportschutterslicentie dienst doet als vergunning tot het voorhanden hebben van het vergunningsplichtig vuurwapen (474).
Verder kunnen ook jagers op basis van hun jachtverlof en bijzondere wachters genieten van dit uitzonderingsregime (475).

Model 9 -> model 4 (476)
Het verlies van de hoedanigheid van jager, sportschutter of bijzondere wachter brengt met zich mee dat men niet meer gerechtigd is te genieten van de vrijstelling van de vergunningsplicht die men op basis daarvan genoot.

Als men evenwel het betreffende wapen verder wenst te behouden, kan een aanvraag worden ingediend tot het verkrijgen van een vergunning tot het voorhanden hebben ervan bij de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats. Als de vergunning wordt afgegeven, moet het document model voor dat wapen worden teruggestuurd naar de gouverneur die de registratie in het CWR aanpast.

Ook als men zijn hoedanigheid van jager, sportschutter of bijzondere wachter niet verliest, bestaat de mogelijkheid om vrijwillig voor het betreffende wapen een vergunning tot het voorhanden hebben ervan aan te vragen en dit volgens dezelfde procedure (477).

Model 4 -> model 9 (478)
Het verkrijgen van de bijzondere hoedanigheid van jager, sportschutter of bijzondere wachter doet de mogelijkheid ontstaan om het vergunningsplichtig wapen (waarvoor men over een vergunning tot het voorhanden hebben ervan beschikt) verder te behouden op basis van die hoedanigheid. Dit kan uitsluitend indien het betreffende wapen voldoet aan de vereisten gesteld door de toepasselijke hoedanigheid (lange wapens toegelaten daar waar het jachtverlof geldig is, wapens ontworpen voor het sportschieten edm.).

De houder van de vergunning brengt de gouverneur die bevoegd is voor zijn verblijfplaats hiervan op de hoogte en bezorgt hem de nodige bewijsstukken. Als de gouverneur vaststelt dat hij aan alle voorwaarden voldoet, ruilt hij de vergunning in voor een document model 9 en past hij de registratie in het CWR aan.

Vrij verkrijgbaar wapen -> vergunningsplichtig wapen (479)
De houder van een vrij verkrijgbaar wapen die dat wapen buiten het kader van historische of folkloristische manifestaties voor het schieten wil bestemmen, vraagt daartoe vooraf een vergunning aan tot het voorhanden hebben ervan bij de gouverneur bevoegd voor zijn verblijfplaats. Als hij voldoet aan alle vereisten als jager, sportschutter of bijzondere wachter en het wapen verder in die hoedanigheid wenst te behouden, brengt hij de gouverneur hiervan op de hoogte en bezorgt hij hem daarvan de nodige bewijsstukken. Indien de gouverneur vaststelt dat hij aan alle voorwaarden voldoet, geeft hij een document model 9 af en past hij de registratie in het CWR aan.

Vergunningsplichtig wapen -> vrij verkrijgbaar wapen (480)
De houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vrij verkrijgbaar wapen bestemd voor het schieten buiten het kader van historische of folkloristische manifestaties, die dat wapen daarvoor niet meer wil gebruiken, of die zijn hoedanigheid van jager, sportschutter of bijzondere wachter verliest, kan dat vrij verkrijgbaar wapen verder behouden zonder het nog te mogen gebruiken voor de schietsport.

Hij brengt de gouverneur bevoegd voor zijn verblijfplaats hiervan op de hoogte en bezorgt hem de vergunning of het document model 9 terug. De gouverneur past de registratie in het CWR aan zonder het wapen echter te schrappen.

Het is ook mogelijk dat een wapenhandelaar een wapen uit zijn register wil schrappen en het op model 9 wil laten zetten via zijn sportschutterslicentie. In dat geval moet hij een model 9 op zijn eigen naam opstellen, als oorsprong van het wapen zijn erkenningsnummer vermelden, en dit volgens de gewone procedure aan de gouverneur opsturen.

VERWIJZINGEN

(474) Hieraan zijn natuurlijk voorwaarden gekoppeld, zie punt 12.
(475) Zie punten 11 en 13.
(476) Artikel 25, § 3 KB 20/09/91.
(477) Bv. een houder van een geldig jachtverlof beschikt over een vuurwapen dat geschikt is voor de jacht op model 9. Hij wil hetzelfde wapen gebruiken voor het sportschieten, maar hij beschikt niet over een sportschutterslicentie. In dat geval kan hij een vergunning voor het voorhanden hebben van het betreffende wapen (model 4) aanvragen met vermelding van beide wettige redenen (jacht en sportschieten). Het model 9 vervalt dan.
(478) Artikel 25, § 4 KB 20/09/91.
(479) Artikel 25, § 5 KB 20/09/91.
(480) Artikel 25, § 6 KB 20/09/91.