Statuten Wapenunie

WAPENUNIE

FEITELIJKE VERENIGING – OPRICHTING - STATUTEN

Heden, op 22 maart 2008, stellen de stichtende leden vast dat ze feitelijk een vereniging uitmaken. Ze wensen de betrekkingen tussen de leden van deze vereniging onderling te regelen op basis van de hiernavolgende statuten.

TITEL I - Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1
De vereniging wordt genoemd "Wapenunie". Haar zetel is gevestigd in de gemeente Wezembeek-Oppem, postcode 1970,Oudergemseweg 41. De vereniging voert de Nederlandse en de Franse taal. De Nederlandstalige tekst van deze statuten is de enige rechtsgeldige. De juiste Franse vertaling van de benaming van de vereniging is "Union Armes".

Artikel 2
De vereniging heeft tot doel de verdediging en de behartiging van het particuliere wapenbezit in het algemeen, en de verdediging van de leden in het bijzonder. De vereniging verdedigt de belangen van de economische sector die verband houden met de fabricatie, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van en in wapens, munitie en toebehoren in de ruimste zin. De vereniging verdedigt en behartigt tevens de belangen van de particuliere wapenbezitters, ongeacht de activiteit die ze met hun wapens voeren (zoals sportschutters, recreatieve schutters, jagers, kleiduivenschutters, verzamelaars, historische en folkloristische groepen, ...).

Dit doel wordt gerealiseerd door het organiseren van overleg met de aangesloten leden, door studie en onderzoek van materies die de leden aanbelangen, door juridisch onderzoek op alle domeinen van het recht die rechtstreeks of onrechtstreeks met de activiteiten van de leden verband houden en door het informeren van beleidsmakers over de standpunten van de vereniging. Daarnaast staat de vereniging in voor het informeren van haar leden omtrent belangrijke evoluties in het regelgevend kader De vereniging kan elke bijkomende activiteit voeren nodig ter verwezenlijking van dit doel.

De vereniging verdedigt niet de belangen van het militair industrieel complex.

Artikel 3
De vereniging is voor onbepaalde tijd opgericht.

TITEL II - Lidmaatschap

Artikel 4
De vereniging bestaat uit werkende leden en uit vertegenwoordigde leden.

De werkende leden vormen de algemene ledenvergadering. Zij kunnen door de algemene vergadering verkozen worden als bestuurslid.

De werkende leden worden aanvaard door de Algemene Vergadering die hierover beslist bij gewone stemming en zonder deze beslissing ooit te moeten rechtvaardigen. De Raad van Bestuur kan werkende leden tijdelijk aannemen tot de algemene vergadering over het lidmaatschap beslist.

De kandidatuur van een werkend lid moet worden voorgedragen door tenminste drie andere werkende leden, of door de Raad van Bestuur.

De volgende personen kunnen vertegenwoordigd lid worden:

  • personen erkend als wapenhandelaar of wapenverzamelaars overeenkomst de wetgeving van toepassing in België of het gebied dat staatkundig de Belgische Staat zou opvolgen
  • personen erkend als wapenhandelaar of wapenverzamelaar overeenkomstig een gelijkwaardige buitenlandse wetgeving
  • organisaties die de belangen verdedigen van wapenbezitters

De vertegenwoordigde leden worden door de Raad van Bestuur uitgenodigd voor een overlegvergadering. Deze overlegvergadering oriënteert de algemene beleidslijnen van de vereniging en bepaalt jaarlijks de na te streven doelstellingen.

De vertegenwoordigde leden worden aangenomen door de Raad van Bestuur. Ze kunnen enkel worden uitgesloten door de algemene vergadering.

De leden dragen bij tot de werkingskosten van de vereniging op basis van een jaarlijks budget dat door de Raad van Bestuur wordt opgemaakt en dat ter goedkeuring aan de overlegvergadering en aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

Artikel 5
Kandidaat werkende leden dienen hun kandidatuur schriftelijk te stellen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ontslagnemende werkende leden dienen hun ontslag schriftelijk te richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

TITEL III - Algemene Vergadering

Artikel 6
De werkende leden vormen de Algemene Vergadering en hebben er stemrecht. Zij hebben recht deze vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.

Artikel 7
Behoudens bij wijziging van de statuten, kan de algemene vergadering beslissen met een gewone meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel 8
De algemene vergadering vergadert minsten éénmaal per jaar in het eerste semester.
Een buitengewone algemene vergadering wordt samengeroepen door de raad van bestuur, ofwel op aanvraag van minimum één vijfde van de leden van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur samengeroepen indien meer dan de helft van de vertegenwoordigde leden hierom verzoeken.

Artikel 9
De algemene vergaderingen hebben plaats in de zetel der vereniging of eender welke aangeduide plaats op dag en uur in de oproeping aangeduid. De uitnodiging tot de algemene vergadering bevat de agenda van de vergadering. De uitnodiging tot de algemene vergadering wordt ondertekend door de secretaris van de raad van bestuur of door twee bestuurders.

Artikel 10
De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen en over de punten, door de raad van bestuur of door minstens 5% van de werkende leden voorgestelde punten, op voormelde dagorde voorzien. De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de hierop vermelde punten. Bij staking der stemmen wordt herstemd; wanneer er opnieuw staking van stemmen voorkomt, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 11
De leden kunnen zich niet door niet-lid laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Een lid van de vergadering kan niet meer dan twee andere leden van de vereniging vertegenwoordigen.

Artikel 12
De algemene vergadering word voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij afwezigheid door een gemachtigd bestuurder. Deze duidt de secretaris en de stemopnemer aan.

TITEL IV - Bestuur

Artikel 13
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie en hoogstens vijf leden; de leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering aangesteld voor de duur van maximum zes jaar en zijn ten allen tijde afzetbaar. De bestuurders zijn steeds herkiesbaar. Hun eventueel ontslag wordt al dan niet aanvaard met of zonder kwijting over hun bestuur. De datum waarop het mandaat van iedere bestuurder verstrijkt, wordt in de aanstelling vermeld.

Artikel 14
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en maakt intern een taakverdeling op die wordt meegedeeld aan de algemene vergadering en aan de overlegvergadering.

Artikel 15
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging en onder voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij afwezigheid onder voorzitterschap van een door de voorzitter gevolmachtigde bestuurder, telkens het belang van de vereniging dit vereist.

Artikel 16
De raad van bestuur kan slechts geldig vergaderen en beslissen, indien minstens tweederden van de bestuurders aanwezig is. De bestuurders kunnen zich niet laten vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in een verslag en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 17
Tegenover derden volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze, de handtekeningen van de voorzitter en de secretaris of van de voorzitter en de penningmeester.

Artikel 18
De penningmeester is bevoegd om de handelingen van dagelijks bestuur van de vereniging te stellen, waaronder de bank-en postverrichtingen.

Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel verslag op over het voorbije werkingsjaar en een budget voor de verwachte kosten voor het komende werkingsjaar op. Het verslag en het budget worden voorgelegd aan de overlegvergadering en aan de algemene vergadering. Binnen deze vergadering wordt afgesproken op welke manier de leden kunnen bijdragen tot de kosten van de vereniging.

Artikel 19
De bestuurders zullen hun wettelijke en statutaire verplichtingen vervullen als een goed huisvader. Nooit kunnen zij tegenover derden aansprakelijk gesteld worden voor hun lichtste fout. Noch de leden der vereniging, noch de bestuurders kunnen worden aansprakelijk gesteld voor de schuld van de vereniging.

Artikel V - Algemene bepalingen

Artikel 20
Ieder jaar op 31 december en voor de eerste maal op 31 december 2009 wordt de rekening van het voorbije boekjaar door de raad van bestuur afgesloten, en de begroting voor het volgende boekjaar opgemaakt. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering.

Artikel 21
In geval van ontbinding van de vereniging benoemt de vergadering die de ontbinding uitgesproken heeft eventueel vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden der goederen en waarden der ontbonden vereniging, na het passief vereffend te hebben en mits aan de goederen en waarden een bestemming te geven die zoveel mogelijk het doel benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht.

Aldus opgemaakt in twee exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering, gehouden te Wezembeek-Oppem op 22 maart 2008.