Rechtspraak

Datum Rechtscollege Title
Raad van State RvSt arrest nr. nr. 250.559 van 11 mei 2021
Raad van State Rvst arrest nr. 250.360 van 21 april 2021 - amnestieregeling - proces verbaal - geen bijzondere bewijskracht
Raad van State Raad van State - arrest nr. 247.391 van 10 april 2020 - beslissing Federale Wapendiens - motiveringsplicht - zorgvuldigheidsbeginsel
Raad van State Raad van State - arrest nr. 247.347 van 30 maart 2020 - motivering intrekking - registratie van wapen op model 9 is louter rechtsfeit
Raad van State Raad van State arrest nr. 247.345 van 27 maart 2020 - passief bezit - aanvraag binnen 2 maanden - begindatum termijn
Raad van State Raad van State arrest nr. 246.627 van 15 januari 2020 - gunstige beslissing Federale Wapendienst - intrekking beslissing - onwettigheid beslissing Federale Wapendienst om wapenbezit in te trekken
Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Rb. Charleroi Rb. Charleroi 11 december 2019 - inbeslagname - wapen verloren bij griffie - staat aansprakelijk
Correctionele Rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Corr. Mechelen 27 november 2019 - geconverteerde automaat - vergunningsplichtig
Raad van State RvSt arrest nr. 245.367v an 5 september 2019 - motivering intrekkingsbeslissing
Raad van State RvSt arrest nr 245.374 van 5 september 2019 - motivering intrekkingsbeslissing
Correctionele Rechtbank Limburg Geconverteerd automatisch wapen - semi-automaat - geen verboden wapen
Raad van State Raad van State arrest 239.324 van 9 oktober 2017 - opheffing KB HFD wapens - datum 1895 blijft behouden
Hof van Beroep te Gent Gent 10 maart 2017 - lucthdrukpistool met geluidsdemper - vrij verkrijgbaar wapen
Raad van State Raad van State - arrest nr. nr. 235.149 van 21 juni 2016 - aanvraag door gouverneur ongewenst wapen - vernietiging weigeringsbeslissing
Raad van State Raad van State - arrest 235.047 van 14 juni 2016 - schorsing wapenvergunningen - feiten die geen verband houden met wapenbezit - schending redelijkheidsbeginsel
Raad van State Raad van State - arrest nr. 235.048 van 14 juni 2016 - art. 44, §2 WW - geen wettige reden vereist bij regularisatie - advies lokale politie bij beroepsprocedure
Hof van Beroep te Gent Gent 13 mei 2016 - bommen en granaten - vouwgeweer kaliber 12 - verboden wapens - opslag springstoffen
Raad van State RvSt arrest 233.646 van 27 januari 2016
Raad van State RvSt arrest 233.626 van 26 januari 2016 - aanvraag vergunning - illegaal wapen - laattijdig aangegeven - vergunningsaanvraag terecht onontvankelijk
Raad van State RvSt arrest nr. 233.627 dd. 26 januari 2016 - intrekking vergunning - openbare orde - materiële motiveringsplicht
Raad van State RvSt arrest 233.628 dd. 26 januari 2016 - intrekking wapenbezit art. 13 WW - redenen openbare orde - feiten onvoldoende vaststaand
Raad van State RvSt arrest 233.184 dd. 9 december 2015 - behandelingstermijn vergunningsaanvraag - beslissing tot termijnverlenging