Aankoop vrij verkrijgbaar vuurwapen

Enkel sommige zwartkruitwapens en geneutraliseerde vuurwapens (volgens de nieuwe Europese normen na 8 april 2016) zijn onder bepaalde voorwaarden nog vrijgesteld van de verplichting om een wapenvergunning aan te vragen.

Er is geen enkele vergunning nodig voor de aankoop van een vrij verkrijgbaar wapen.

Voor de verkoop van wapens van historische, folkloristische of decoratieve waarde dient geen enkel document te worden ingevuld. Voor de aankoop van een vrij verkrijgbaar vuurwapen dient u ouder te zijn dan 18 jaar. U dient uw identiteitskaart voor te leggen aan de verkoper.

De verkoop van geneutraliseerde vuurwapens wordt geregistreerd. De verkoper moet een formulier van overdracht model 9ter opstellen en bezorgen aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van degene die het wapen verwerft. Opgelet: indien het wapen niet geneutraliseerd werd volgens de nieuwe Europese regels, zal minstens het overgedragen wapen in beslag genomen worden. Als één van de partijen nog een erkenning, vergunning, jachtverlof of sportschutterslicentie heeft, zal een administratieve kettingreactie in gang gezet worden die zal leiden tot verlies van alle legale wapens.

De regelgeving over vrij verkrijgbare wapens is één van de meest complexe onderdelen van de wapenwetgeving. U dient steeds gespecialiseerd advies in te winnen alvorens te handelen. Elke fout kan heel zware gevolgen hebben.