Rechten en plichten

Voorhanden hebben van het wapen

Een wapenvergunning geeft het recht om het wapen” voorhanden” te hebben. Enkel uzelf heeft dit recht. U mag uw wapen enkel overdragen aan wie er een vergunning voor heeft. In sommige gevallen mogen derden die bepaalde documenten bezitten (zie rubriek  “op de schietstand”) in zeer specifieke omstandigheden met uw wapen schieten.

U mag het wapen gebruiken voor de activiteit die op de vergunning is aangegeven (b.v. recreatief schieten). Als uw wapenvergunning werd toegekend met als reden “wettige verdediging” of “beroepsredenen” mag u het wapen ook gebruiken om mee te schieten op de schietstand. Immers, u moet regelmatig schieten om het wapen in een verdedigingssituatie te kunnen gebruiken.

Volgens de overheid mag u uw wapen niet gebruiken voor andere doeleinden dan op de vergunning vermeld. Zo zou wie een vergunning heeft met als wettige reden “sportief en recreatief schieten” zijn wapen niet mogen gebruiken voor verdediging. Deze interpretatie is betwistbaar.

De vergunning geeft u ook het recht om munitie te kopen (zie trefwoord “munitie”), het wapen te bewaren en het te vervoeren.


Geldigheidsduur – controles

De vergunning blijft voor onbepaalde duur geldig. Wel moet elke wapenbezitter rekening houden met de “periodieke controles”. De gouverneur moet minstens één keer per vijf jaar het wapenbezit controleren. Eén keer per 5 jaar kan voor dergelijke controle een retributie (85 EUR geïndexeerd) worden gevraagd.

Bij de controle wordt nagekeken of u nog aan alle voorwaarden voldoet om wapens te behouden (zie onder “wapenvergunning – voorwaarden). Er wordt ook nagekeken of u nog steeds een wettige reden heeft voor uw wapenbezit. Er zal u gevraagd worden om aan te tonen dat u de voorbije 5 jaar “regelmatig” heeft deelgenomen aan schietactiviteiten. Dit kan door het voorleggen van een attest van een schietstand. De deelname is “regelmatig” indien u minstens 6 keer per jaar de schietstand bezocht heeft. Louter lidmaatschap van een schietstand zal niet volstaan.

Als u de wettige reden niet meer kan aantonen, is het mogelijk dat de gouverneur uw vergunning beperkt door niet langer toe te laten dat u munitie voorhanden houdt. Als u  ook niet meer aan andere voorwaarden voldoet kan uw vergunning worden ingetrokken (definitief verlies van het wapen) of geschorst (tijdelijk verlies van het wapen).


Wijzigingen aan het wapen

U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de onderdelen van het wapen die aan de wettelijke proef (uitgevoerd door de Proefbank te Luik) zijn onderworpen. De meest essentiële onderdelen van een vuurwapen (loop, grendel, sluitstukken, bascule, trommel, slede,…) mag u nooit wijzigen. Dergelijke ingreep dient steeds via een erkende wapenhandelaar te lopen.  Zo kan een particulier nooit de loop van een wapen zelf inkorten, een trommel of slede vervangen, de loop uitboren, …

Als een essentieel onderdeel (dat aan de proef onderworpen is) van een wapen defect is, dan dient u steeds een erkend wapenhandelaar te contacteren. Voor de vervanging van het onderdeel zult u ook steeds een nieuwe vergunning voor het onderdeel moeten aanvragen. Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • Ofwel wordt het defecte onderdeel vernietigd door de proefbank en wordt een attest van vernietiging voorgelegd. Er zal geen nieuwe vergunning worden toegekend. Uw bestaande vergunning zal gewijzigd worden zonder kosten.
  • Ofwel wordt het defecte onderdeel niet door de proefbank vernietigd. In dat geval zal u een bijkomende vergunning ontvangen voor het onderdeel. Deze vergunning is betalend.

Andere onderdelen die niet aan de proef onderworpen zijn (b.v. kolven, kijkers, trekkersets, rails, grepen, …) mag u zelf op het wapen aanbrengen.


Plichten

Bij verlies/diefstal van het wapen dienst u zo snel mogelijk zowel de lokale politie als de gouverneur te verwittigen. Als u dit niet doet, bent u zelf in overtreding met de wet.

U dient ook alle verplichtingen inzake veilige opslag en vervoer (zie verder) na te leven.

Als u het wapen overdraagt, dient u uw vergunning terug te sturen naar de gouverneur en hem te laten weten aan wie u het wapen verkocht heeft (zie ook verder “verkoop”).