Opslag van wapens

Het opslaan van vergunningsplichtige wapens is aan strikte veiligheidsregels onderworpen. Elke wapenbezitter is verantwoordelijk voor de wapens die hij bezit. Als een derde misbruik maakt van de wapens, kan de wapenbezitter die de veiligheidsmaatregelen niet naleeft aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast zijn zware straffen (geldboetes, gevangenisstraffen en verbeurdverklaring van de wapens) van toepassing.

De regeling voor opslag bevat eerst de regels die elke wapenbezitter altijd, ongeacht het aantal vergunningsplichtige vuurwapens die hij bezit, moet naleven.

Deze maatregelen zijn:

 • Wapens ongeladen opslaan;
 • Wapens en munitie buiten het bereik van kinderen bewaren;
 • Wapens en munitie niet samen bewaren zodat ze ogenblikkelijk samen toegankelijk zijn;
 • Wapens en munitie bewaren op een plaats die uiterlijk geen kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;
 • Het is verboden werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar de wapens worden bewaard.

 

Daarenboven zijn maatregelen van toepassing naargelang het aantal opgeslagen wapens:

 • Wapenbezitters die minder dan zes vergunningsplichtige wapens bezitten, kunnen naar keuze één van de volgende maatregelen nemen:
  • Een veiligheidsslot aanbrengen op het wapen; of
  • Het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel (b.v. de loop, grendel, slede, …); of
  • Het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt

 

 • Wapenbezitters die meer dan vijf vergunningsplichtige wapens maar minder dan 11 vergunningsplichtige wapens bezitten, zouden de wapens moeten opslaan in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijke tekenen draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

 

 • Wapenbezitters die elf vergunningsplichtige wapens of meer opslaan, zullen deze moeten opslaan in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanische of elektronische sleutel. De wapenkluis moet zich bevinden in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden. Enkel de eigenaar van de wapens kan toegang hebben tot deze sleutels.

 

 • Wapenbezitters met meer dan 30 vergunningsplichtige wapens dienen de veiligheidsvoorwaarden voor een opslagplaats klasse G na te leven.

 

Ook tijdens het onderhoud van wapens dienen veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen. De loop moet ten allen tijde in een veilige richting wijzen, het wapen moet tijdens het onderhoud ongeladen zijn. Tevens moeten de lader of het magazijn worden leeggemaakt en mag de trekker enkel worden overgehaald als het wapen ongeladen is en de loop van het wapen in een veilige richting wijst. Uiteindelijk komt het erop neer dat de gewone veiligheidsmaatregelen die bij wapenbezitters al lange tijd gangbaar zijn worden opgenomen in een uitvoeringsbesluit.