Laders

Voortaan mogen enkel de volgende personen nog in het bezit zijn van een lader die ook geschikt is voor een vergunningsplichtig vuurwapen:

  • Vergunninghouders kunnen enkel laders voorhanden hebben die horen bij het vuurwapen waarop hun vergunning betrekking heeft. Dit geldt zowel voor actief bezit als voor passief bezit van het vuurwapen (met toepassing van artikelen 11/1 en 11/2 wapenwet);
  • Houders van een jachtverlof mogen laders voorhanden hebben van lange wapens toegestaan voor de jacht daar waar hun jachtverlof geldig is;
  • Houders van een sportschutterslicentie mogen laders voorhanden hebben voor alle wapens die horen bij de vergunningsplichtige vuurwapens van het type dat ze voorhanden mogen hebben. Uit de lezing van de wettekst blijkt dus dat laders van het type “geweer” of “pistool” voorhanden gehouden kunnen worden. De wettekst vereist niet dat het de voor het sportschieten ontworpen wapens betreft die voortkomen op de door de minister van Justitie vastgestelde lijst. Het kan dus laders betreffen voor pistolen en geweren. De minister van Justitie heeft echter een tegengesteld – en dus met de wettekst strijdig – standpunt genomen in een omzendbrief;
  • Houders van een in een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven Europese Vuurwapenpas mogen laders voorhanden hebben voor de wapens die op deze pas vermeld staan;
  • Bijzondere jachtwachters mogen laders hebben voor wapens die ze voor dit doel mogen aanwenden op basis van de toepasselijke regelgeving;
  • Gelegenheidsschutters kunnen tijdelijk (1 dag per jaar) een vuurwapen met lader en munitie gebruiken op de schietstand;
  • Houders van een erkenning.


In artikel 13, tweede lid wapenwet de wet wordt voorzien dat jagers nog gedurende tien jaren na het verval van hun jachtverlof passief wapens voorhanden kunnen hebben. Voor sportschutters bestaat deze mogelijkheid gedurende drie jaar. Tijdens dezelfde periode kan de gewezen jager of sportschutter laders voorhanden blijven houden. In beide gevallen moet men binnen de drie maanden (vroeger één maand) de munitie van de hand doen, maar mag men de laders dus houden.

Vanaf 3 juni 2019 mogen laders niet meer online verkocht worden in België. Ons land is daarmee het enige land in Europa dat de verkoop van laders regelt. Vermits de verkopers zich dus bijna alleen in het buitenland bevinden, is dit een maatregel die een heel beperkt toepassingsgebied zal kennen.
Het is tevens verboden m laders te koop aan te bieden op wapenbeurzen. Onderdelen van laders vallen dan weer niet onder dit verbod.

Het is niet mogelijk een gevonden lader te regulariseren. Deze blijft voor altijd illegaal.